Pranešimas apie 2017-09-04 NVSC prie SAM Šiaulių departamente gautą nagrinėti Papilės žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtros PVSV ataskaitą

Galioja iki

2017-09-18

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Papilės žemės ūkio bendrovė, įmonės kodas 152979693

Daubiškių k., Papilės sen., Akmenės r., tel. (8 425) 37789, el.p.  pzub@takas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba” , įmonės kodas 300513582

Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius

Tel.: (8 5) 204 5139, 8 613 22747

Faksas: 8 656 02625

El. p.: info@aplinkosvadyba.lt

www.aplinkosvadyba.lt 

Kontaktinis asmuo: Kornelijus Klinga, mob. 8 640 35061.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017 m.  rugsėjo 4  d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtra, Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Šiuo metu galvijų ūkyje laikoma 719 vnt. gyvulių. Pagal gyvulių kategorijas tai yra veršeliai iki 1 m., prieauglis nuo 1 m. iki 2 m. bei veisliniai buliai. Naujame tvarte planuojama laikyti 380 vnt. galvijų, esamose tvartuose gyvulių kiekiai nepakis. Bendras planuojamas laikyti galvijų skaičius – 1099 vnt. arba 439 SG. Galvijai tvartuose laikomi visus metus (365 d.).

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas