Pranešimas apie 2017-08-24 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti Erlando Petrūno ir Rasos Petrūnienės planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2017-09-20

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Erlandas Petrūnas, Rasa Petrūnienė;

Vilnius, Šiaulių g. 10-12

tel. 868686108, 868621217;

el. p. erlandasp@yahoo.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekokonsultacijos“;

įm. k. 300081400;

Vilnius, J. Galvydžio g. 3;

tel. 852745491;

el. p. info@ekokonsultacijos.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-08-24

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Pramonės, sandėliavimo bei komercinės veiklų vykdymas naujai formuojamame apie 12,54 ha ploto sklype, adresu Kinelių vs., Rudaminos sen., Vilniaus r. ir Totorinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Suformuotame sklype planuojama pastatyti kogeneracinę jėgainę, kurios vardinė šiluminė galia iki 5MW, įrengti grūdų džiovyklas, auginti spirtulina dumblius bei gaminti pašarus gyvuliams. Taip pat sklype bus pastatyti sandėliavimo ir komercinės paskirties pastatai.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/