Viešosios ir administracinės paslaugos

 1. Leidimo-higienos paso išdavimas
 2. Leidimo-higienos paso patikslinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo sustabdymas ir dublikato išdavimas
 3. Leidimo vykdyti veikla, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimas
 4. Kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimas asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis
 5. Pavojingo objekto avarinio plano derinimas
 6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados teikimas
 7. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas
 8. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas
 9. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir (arba), apimties nustatymo dokumento ir ataskaitos nagrinėjimas ir išvadų teikimas
 10. Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas
 11. Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimas
 12. Mirusiojo kūno Laissez-passer išdavimas
 13. Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatų išdavimas
 14. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
 15. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones
 16. Asmenų konsultavimas žodžiu ir raštu
 17. Archyvinių pažymų ir dokumentų kopijų išdavimas
 18. Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas
 19. Administracinės procedūros vykdymas

Savo atsiliepimus arba klausimus apie NVSC teikiamas administracines paslaugas galite pateikti čia.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-24