Paslaugos

 1. Leidimo-higienos paso išdavimas
 2. Leidimo-higienos paso patikslinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo sustabdymas ir dublikato išdavimas
 3. Leidimo vykdyti veikla, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimas
 4. Pavojingo objekto avarinio plano derinimas
 5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados teikimas
 6. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas
 7. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas
 8. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir (arba), apimties nustatymo dokumento ir ataskaitos nagrinėjimas ir išvadų teikimas
 9. Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimas
 10. Mirusiojo kūno Laissez-passer išdavimas
 11. Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatų išdavimas
 12. Kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimas asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis
 13. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
 14. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones
 15. Pranešimo Europos Komisijai apie kosmetikos gaminio pateikimą rinkai teikimas
 16. Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas
 17. Asmenų konsultavimas
 18. Archyvinių pažymų ir dokumentų kopijų išdavimas
 19. Administracinės procedūros vykdymas
 20. Leidimo laisvai praktikai uoste išdavimas
 21. Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas

Savo atsiliepimus arba klausimus apie NVSC teikiamas administracines paslaugas galite pateikti čia.

 

 

1.  Išduoti/panaikinti leidimai-higienos pasai 

2. Notifikuoti kosmetikos gaminiai:

·         Kosmetikos gaminių notifikavimo portalas (privalomas kosmetikos gaminių notifikavimas nuo 2013 m. liepos 13 d.)

3. Biocidinių produktų duomenų bazė  


4. Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas 

5. Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai 

6. Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai 

7. Radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatai 


8. Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių  

9. Informacija apie išduotus gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatus 


10. RADIOTECHNINIŲ OBJEKTŲ RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTŲ IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANŲ DERINIMO BEI ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS MATAVIMŲ REZULTATAI UŽ 2015 M. (apbendrinta  informacija): 

2015 m. suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai
2015 m. suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai 

Visuomenės sveikatos centrų apskrityse radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo bei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų 2015 metų apibendrinti rezultatai

Radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo ir radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų rezultatų 2017 m. ataskaita

Čia skelbiami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomi duomenys, teikiami interaktyviuoju duomenų teikimo būdu. Duomenys teikiami neatlygintinai. Duomenys atnaujinami kas 24 val. 

Visais čia skelbiamais duomenims galite naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti, kurti išvestinius produktus, nepaisant naudojimo tikslų pobūdžio), jei:

• Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;
• Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;
• Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;
• Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos), pageidautina - su aktyvia nuoroda.

1. Biocidinių produktų duomenys    

2. Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas 

3. Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai 

4. Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai 

5. Radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatai 

6. Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių  

7. Informacija apie išduotus gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatus 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikiamas administracines paslaugas (leidimų-higienos pasų išdavimas) galima užsisakyti per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt 

Anketos tikslas išanalizuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) klientų aptarnavimo, ūkio subjektų priežiūros (kontrolės) bei teikiamų konsultacijų kokybę. Anketa yra anoniminė. Joje pateikiami klausimai su galimais atsakymų į juos variantais. Maloniai prašome pasirinkti Jums tinkantį atsakymo variantą. 

Esame dėkingi už Jūsų skirtą laiką ir išsakytą nuomonę. 


2016 m. vykdytos apklausos rezultatų analizė

2017 m. vykdytos apklausos rezultatų analizė

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-06