Priėmimas dirbti pagal darbo sutartis

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

SKELBIMAS APIE ATRANKĄ

2018 m. rugsėjo 17 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos departamento Kretingos skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas.  

Pagrindinės visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto funkcijos:

1. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:

1.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);

1.2. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką nustatyta tvarka:

1.2.1. atlieka atvejų, kai asmenys nukentėjo nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų, epidemiologinį tyrimą ir valdymą: pildo pranešimą apie įtariamą / patvirtintą pasiutligės atvejį – keičiasi informacija su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, organizuoja ir vertina nukentėjusių asmenų imunoprofilaktiką;

1.2.2. gripo: įprastinę (nuolat stebi ir vertina sergamumą gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) savivaldybėje), sustiprintą (gripo sezono metu stebi ir vertina sergamumą gripu ir ŪVKTI savivaldybėje ir numatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomenduoja savivaldybėms skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą);

1.2.3. tymų, raudonukės, įgimto raudonukės sindromo;

1.2.4. ūmių vangių paralyžių, poliomielito;

1.2.5. kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių užkrečiamąsias ligas, stebėseną (entomologinį darbą);

1.2.6. parazitozių (enterobiozė, pedikuliozė, askaridozė, toksokarozė, kt.);

1.2.7. lytiniu keliu plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos.

1.3. dalyvauja atliekant užkrečiamųjų ligų atvejų ištyrimą ir valdymą bei dalyvauja atliekant  protrūkių epidemiologinį ištyrimą  ir likvidavimą:

1.3.1. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis, organizuoja jų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);

1.3.2. dalyvauja išaiškinant, tiriant ir likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); dalyvauja ištiriant ir aprašant protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), dalyvauja atliekant maisto tvarkymo subjektų epidemiologinį vertinimą, atliekant analitinius epidemiologinius tyrimus); dalyvauja organizuojant prieš epidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius.

1.4. teikia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;

1.5. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant imunoprofilaktiką: nustato ir vertina skiepijimų pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių apimtis teritorijoje; nustato ir vertina nepaskiepijimo apimtis ir priežastis (atskirose amžiaus grupėse, atskirose teritorijose ar ASPĮ, nuo tam tikrų užkrečiamųjų ligų ir pan.); vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą;

1.6. kartu su kitų skyrių specialistais, vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams.

2. dalyvauja organizuojant šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;

3. Organizuoja Skyriuje asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu:

3.1. priima ir registruoja fizinių ir juridinių asmenų paraiškas, prašymus, pareiškimus, skundus ir kitus dokumentus;
3.2. išduoda asmenims parengtus dokumentus ir veda išduodamų dokumentų apskaitą.

4. atsako į telefoninius skambučius, priima faksogramas, telefonogramas, elektroninius laiškus Skyriaus pagrindiniu elektroniniu paštu ir siunčia Skyriaus raštus paštu, faksu ir el. paštu;

5. registruoja Skyriaus dokumentus;

6. sistemina gaunamą informaciją ir dokumentus, perduoda juos vykdytojams;

7. pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;

8. kontroliuoja Skyriaus vykdomų pavedimų terminų laikymąsi;

9. kontroliuoja, ar Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengti ir Skyriaus vedėjui teikiami dokumentai atitinka dokumentų rengimo reikalavimus;

10. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;

11. rengia Skyriaus darbo grafikus;

12. tvarko Skyriaus dokumentaciją pagal dokumentacijos planą, formuoja Skyriaus bylas, ruošia jas laikinam saugojimui, saugo jas iki pasibaigs joms nustatytas saugojimo terminas; ruošia bylų perdavimo aktus ir perduoda Departamentui saugojimui, naikinimui;

13. užtikrina Skyriaus antspaudų saugojimą ir tinkamą naudojimą;

14. tvirtina Skyriaus parengtų raštų ir jų dublikatų kopijas;

15. fiksuoja skyriaus pastato šildymo, elektros, vandens sunaudojimo duomenis ir perduoda departamentui;

16. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

17. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

18. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

19. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

20. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

21. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

22. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

23. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

24. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

25. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

26. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;

27.  baigęs darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų, išeidamas iš patalpų, įjungia signalizaciją;

28. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

Lygis: A2 lygio darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

Būtinas išsilavinimas:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

 

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, visuomenės sveikatos saugos priežiūrą;

4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybės ir pilietybės įrodymo dokumentą;

3. gyvenimo aprašymą;

4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

 

Dokumentai priimami: iki 2018 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai (7 darbo dienas po atrankos paskelbimo).

 

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, dokumentus Personalo skyriui gali pateikti:  asmeniškai atvykę į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (dokumentų originalus ir jų kopijas) arba registruotu laišku, adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08221 arba elektroniniu paštu adresu personalas@nvsc.lt (dokumentų kopijas).

 

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 261 0862, (8 5) 264 6603

 

Elektroninis paštas pasiteirauti: personalas@nvsc.lt

 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

SKELBIMAS APIE ATRANKĄ

2018 m. rugsėjo 17 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia atranką į Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialisto, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas.   

 

Pagrindinės visuomenės informavimo specialisto funkcijos:

1. redaguoja, rengia ir platina informacinius pranešimus, straipsnius Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) veiklos klausimais;

2. organizuoja informacijos apie NVSC vykdomą veiklą teikimą visuomenei, žiniasklaidai (interviu, spaudos konferencijos ir pan.).

3. rūpinasi palankios viešosios nuomonės apie įstaigą formavimu;

4. užtikrina, kad išplatinti pranešimai ir kita viešinama informacija atspindėtų oficialią įstaigos poziciją;

5. pagal veiklos sritį organizuoja pasitarimus, susirinkimus, seminarus ir kitus renginius;

6. analizuoja įstaigos veikla suinteresuotų šalių poreikius;

7. imasi kitų priemonių sklandžiai vidinei ir išorinei komunikacijai užtikrinti;

8. dalyvauja rengiant Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

9. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;

10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

11. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios;

12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

13. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

14. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

15. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;

16. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

Lygis: A2 lygio darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

Būtinas išsilavinimas:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

 

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinio laipsnio) ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;

4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos sveikatos sistemą ir visuomenės sveikatos priežiūrą;

5. kalbėti ir rašyti taisyklinga lietuvių kalba, gebėti rengti pranešimus spaudai ir kitokias publikacijas, atstovauti įstaigą radijo ir televizijos laidose;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimą;

7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybės ir pilietybės įrodymo dokumentą;

3. gyvenimo aprašymą;

4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

 

Dokumentai priimami: iki 2018 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai (7 darbo dienas po atrankos paskelbimo).

 

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, dokumentus Personalo skyriui gali pateikti:  asmeniškai atvykę į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (dokumentų originalus ir jų kopijas) arba registruotu laišku, adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08221 arba elektroniniu paštu adresu personalas@nvsc.lt (dokumentų kopijas).

 

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 261 0862, (8 5) 264 6603

 

Elektroninis paštas pasiteirauti: personalas@nvsc.lt

 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

SKELBIMAS APIE ATRANKĄ

2018 m. rugsėjo 14 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės sveikatos administratoriaus, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas. 

 

Pagrindinės visuomenės sveikatos administratoriaus funkcijos:

1.  organizuoja asmenų aptarnavimą Klaipėdos departamente (toliau – Departamentas) „vieno langelio“ principu;

2.  priima ir registruoja fizinių ir juridinių asmenų paraiškas, prašymus, pareiškimus, skundus ir kitus dokumentus;

3.  konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Departamente vykdomų funkcijų klausimais;

4.  veda į Departamento kompiuterinę dokumentų valdymo programą direktoriaus ir/ar direktoriaus pavaduotojo gautuose dokumentuose užrašytas rezoliucijas ir atsakomųjų dokumentų registracijos datas bei numerius, atsako už įvestų duomenų tikslumą ir savalaikiškumą;

5.  išduoda asmenims parengtus dokumentus ir veda išduodamų dokumentų apskaitą;

6.  organizuoja ir atlieka asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimą Departamente;

7.  pagal kompetenciją rengia organizacinių, tvarkomųjų ir informacinių dokumentų projektus;

8.  kopijuoja Departamento direktoriui ir Departamento direktoriaus pavaduotojui bei jų rezoliucijose nurodytiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis jų darbui reikalingus dokumentus;

9.  ruošia/tikslina teisės aktų, reguliuojančių Departamento veiklą ir įtvirtinančių Departamentui priskirtų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašą pagal Departamento skyrių vedėjų pateiktą informaciją;

10.  ruošia/tikslina Departamento teikiamų administracinių paslaugų aprašymus pagal Departamento skyrių vedėjų pateiktą informaciją ir juos skelbia teisės aktų nustatyta tvarka;

11.  administruoja Lietuvos paslaugų katalogą;

12.  administruoja Licencijų informacinę sistemą;

13.  organizuoja ir vykdo kokybės vadybos sistemos priežiūrą Departamente;

14.  prižiūri ir tobulina kokybės vadybos sistemą Departamente pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus;

15.  ruošia kokybės vadybos sistemos dokumentų projektus;

16.  prižiūri, kad planuojant ir įgyvendinant kokybės vadybos sistemos pakeitimus būtų užtikrintas sistemos vientisumas;

17.  vykdo Departamente kokybės vadybos sistemos priežiūros ir tobulinimo planavimą;

18.  identifikuoja nukrypimus nuo kokybės vadybos sistemos ir procedūrų;

19.  rengia, peržiūri ir keičia kokybės vadovą, jeigu reikia, teikia siūlymus jo keitimui, valdo kokybės vadybos sistemos dokumentus;

20.  nustatyta tvarka registruoja ir analizuoja kokybės vadybos sistemos neatitiktis, kai būtina, nustato korekcinius arba prevencinius veiksmus, tikrina jų įdiegimą;

21.  pateikia vadovybės vertinamajai analizei informaciją apie nustatytas neatitiktis, taikytus korekcinius ir prevencinius veiksmus;

22.  rengia vadovybės vertinamosios analizės protokolus;

23.  atlieka kitus su kokybės vadybos sistemos priežiūra departamente susijusius darbus;

24.  dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

25.  dalyvauja rengiant Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

26.  teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

27.  pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

28.  nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

29.  inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

30.  užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

31.  pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

32.  pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;

33.  užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

34.  nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;

35.  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos tikslai.

 

Lygis: A2 lygio darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

Būtinas išsilavinimas:  ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

 

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;

4.  mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.  gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybės ir pilietybės įrodymo dokumentą;

3. gyvenimo aprašymą;

4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

 

Dokumentai priimami: iki 2018 m. rugsėjo 25 d. įskaitytinai (7 darbo dienas po atrankos paskelbimo).

 

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, dokumentus Personalo skyriui gali pateikti:  asmeniškai atvykę į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (dokumentų originalus ir jų kopijas) arba registruotu laišku, adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08221 arba elektroniniu paštu adresu personalas@nvsc.lt (dokumentų kopijas).

 

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 261 0862, (8 5) 264 6603

 

Elektroninis paštas pasiteirauti: personalas@nvsc.lt

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

SKELBIMAS APIE ATRANKĄ

2018 m. rugsėjo 11 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia atranką į Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas. 

 

Pagrindinės visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto funkcijos:

1. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:

1.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);

1.2. teikia epidemiologinius duomenis į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę;

2. vykdo gripo epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką nustatyta tvarka: įprastinę (nuolat stebi ir vertina sergamumą gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) apskrityje ir savivaldybėse), sustiprintą (gripo sezono metu stebi ir vertina sergamumą gripu ir ŪVKTI apskrityje ir savivaldybės, numatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomenduoja savivaldybėms skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą) ir paremtą pasirinktine klinikine-virusologine diagnostika (organizuoja dalyvaujančių gydytojų parinkimą, surenka, apibendrina, analizuoja ir teikia iš dalyvaujančių gydytojų gaunamus duomenis);

3. organizuoja ir koordinuoja gripo imunoprofilaktiką: nustato ir vertina skiepijimų apimtis teritorijoje; asmens sveikatos priežiūros įstaigose vertina „šalčio grandinės“ užtikrinimą, nepaskiepijimo priežastis ir kt.; organizuoja, koordinuoja ir vertina rizikos grupių asmenų skiepijimą nuo sezoninio gripo (vakcinos poreikio surinkimą, ataskaitų apibendrinimą, vakcinos perskirstymo organizavimą);

4. atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;

5. kartu su kitų skyrių specialistais, vertina ASPĮ atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams;

6. konsultuoja Kauno departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;

7. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

8. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

9. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

10. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

11. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

12. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

13. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

14. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

15. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;

17. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;

19. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai.

 

Lygis: A2 lygio darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

Būtinas išsilavinimas:  aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimas.  

 

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;

3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybės ir pilietybės įrodymo dokumentą;

3. gyvenimo aprašymą;

4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

 

Dokumentai priimami: iki 2018 m. rugsėjo 20 d. įskaitytinai (7 darbo dienas po atrankos paskelbimo).

 

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, dokumentus Personalo skyriui gali pateikti:  asmeniškai atvykę į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (dokumentų originalus ir jų kopijas) arba registruotu laišku, adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08221 arba elektroniniu paštu adresu personalas@nvsc.lt (dokumentų kopijas).

 

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 261 0862, (8 5) 264 6603

 

Elektroninis paštas pasiteirauti: personalas@nvsc.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-17