Apie NVSC

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras savo veiklą pradeda 2016 m. balandžio 1 d. 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SKELBIMAS APIE ATRANKĄ

2018 m. gruodžio 13 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia atranką į Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės sveikatos administratoriaus, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas. 

 

Pagrindinės visuomenės sveikatos administratoriaus funkcijos:

1. organizuoja ir vykdo fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;

2. priima fizinių ir juridinių asmenų paraiškas, prašymus, pareiškimus skundus ir kitus dokumentus;

3. registruoja dokumentus;

4. vykdo asmenų aptarnavimą ir konsultavimą telefonu;

5.  rengia informacinių raštų projektus;

6. organizuoja ir vykdo korespondencijos apskaitą ir jos siuntimą;

7. organizuoja pasitarimus, susirinkimus ir kitus renginius, juos protokoluoja;

8. teikia informaciją visuomenei apie asmenų aptarnavimo tvarką NVSC;

9. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

10. dalyvauja rengiant Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

11. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;

12. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;

15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;

18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

Lygis: A2 lygio darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Būtinas išsilavinimas:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu.  

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;

4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybės ir pilietybės įrodymo dokumentą;

3. gyvenimo aprašymą;

4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai priimami: iki 2018 m. gruodžio 27 d. įskaitytinai (7 darbo dienas po atrankos paskelbimo).

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, dokumentus Personalo skyriui gali pateikti:  asmeniškai atvykę į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (dokumentų originalus ir jų kopijas) arba registruotu laišku, adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08221 arba elektroniniu paštu adresu personalas@nvsc.lt (dokumentų kopijas).

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 261 0862, (8 5) 264 6603

Elektroninis paštas pasiteirauti: personalas@nvsc.lt

 

 

 

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kokybės politika ir tikslai 

 

Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. gruodžio mėnesį atnaujinta ir sertifikuota ISO 9001 standarto reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. NVSC išduotas sertifikatas – tarptautinis pripažinimas, patvirtinantis aukštą institucijos teikiamų viešojo administravimo paslaugų lygį bei specialistų kvalifikaciją.  

Skelbiamas konkursas į:

1. Telšių departamento Mažeikių skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas (Skelbimo Nr. 40107). Skelbimas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Pareigybės aprašymas

 

   
 
 

Pretendentai, siekiantys tapti karjeros valstybės tarnautojais per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (jame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti pretendento asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašto adresas);
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą; 
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
4. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu užsienio kalbos mokėjimą asmuo yra pasitikrinęs Užsienio kalbos mokėjimo tikrinimo taisyklių nustatyta tvarka.


Telefonai pasiteirauti (8 5) 264 6603, (8 5) 261 0862, 8 659 62160

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17