Apie NVSC

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras savo veiklą pradeda 2016 m. balandžio 1 d. 

      

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

SKELBIMAS APIE ATRANKĄ

2018 m. rugpjūčio 9 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia atranką į Kauno departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės sveikatos administratoriaus, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas 0,5 etato darbo krūviu

Pagrindinės visuomenės sveikatos administratoriaus funkcijos:

1. organizuoja ir analizuoja asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu dokumentų valdymą ir jų apskaitą, teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo gerinimo;

2. priima asmenų paraiškas, prašymus, pareiškimas, skundus ir kitus dokumentus, juos registruoja;

3. registruoja Departamento vidaus dokumentus;

4. rengia pavėluotai įvykdytų, neįvykdytų darbų, raštų, pavedimų ataskaitas;

5. vykdo asmenų aptarnavimą, konsultavimą telefonu;

6. teikia informaciją visuomenei apie asmenų aptarnavimo tvarką Departamente;

7. siekiant pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę, organizuoja ir vykdo asmenų anketinę apklausą;

8. teikia informaciją Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centro) dokumentacijos plano rengimui, kontroliuoja bylų sudarymą Departamente;

9. priima iš Departamento skyrių į archyvą nuolatinio, ilgo ir trumpo saugojimo dokumentus;

10. sudaro trumpai saugomų bylų sąrašus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų apyrašų projektus, teikia juos derinti Centrui; rengia pažymas apie Departamento veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą;

11. organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą, arba esant poreikiui koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimo organizavimą;

12. organizuoja dokumentų vertės ekspertizę;

13. organizuoja ir vykdo Departamento dokumentų bylų nurašymą ir sunaikinimą, parengia naikinimo aktus suderinus su Centru;

14. ruošia ir perduoda dokumentus Centro archyvui arba esant poreikiui, koordinuoja dokumentų perdavimą;

15. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

16.  dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

17. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

19. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

21. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;

22. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

23. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;

24. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

25. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

Lygis: A2 lygio darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Būtinas išsilavinimas:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu.  

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybės ir pilietybės įrodymo dokumentą;

3. gyvenimo aprašymą;

4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai priimami: iki 2018 m. rugpjūčio 21 d. įskaitytinai (7 darbo dienas po atrankos paskelbimo).

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, dokumentus Personalo skyriui gali pateikti:  asmeniškai atvykę į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (dokumentų originalus ir jų kopijas) arba registruotu laišku, adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08221 arba elektroniniu paštu adresu personalas@nvsc.lt (dokumentų kopijas).

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 261 0862, (8 5) 264 6603

Elektroninis paštas pasiteirauti: personalas@nvsc.lt

 

 

 

 

 

   

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kokybės politika ir tikslai 

 

Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. gruodžio mėnesį atnaujinta ir sertifikuota ISO 9001 standarto reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. NVSC išduotas sertifikatas – tarptautinis pripažinimas, patvirtinantis aukštą institucijos teikiamų viešojo administravimo paslaugų lygį bei specialistų kvalifikaciją.  

Skelbiami konkursai į:

1. Marijampolės departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas (Skelbimo Nr. 39128). Skelbimas galioja iki 2018 m. rugsėjo 6 d.

Pareigybės aprašymas

2. Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas (Skelbimo Nr. 39019). Skelbimas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 27 d.

Pareigybės aprašymas

 

 

   
 
 

Pretendentai, siekiantys tapti karjeros valstybės tarnautojais per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (jame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti pretendento asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašto adresas);
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą; 
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
4. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu užsienio kalbos mokėjimą asmuo yra pasitikrinęs Užsienio kalbos mokėjimo tikrinimo taisyklių nustatyta tvarka.


Telefonai pasiteirauti (8 5) 264 6603, (8 5) 261 0862, 8 659 62160

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17