Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašų sudarymo kriterijai

Planiniai licencijuojamos veiklos patikrinimai atliekami pagal metinius licencijuojamos veiklos patikrinimų planus (toliau – patikrinimo planas).

Patikrinimų plane turi būti numatyta patikrinti ne mažiau kaip 50 procentų visų kontroliuojančios institucijos veiklos teritorijoje esančių licencijų turėtojų. Sudarant patikrinimų planus pirmasis licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos patikrinimas numatomas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo licencijos išdavimo dienos, kiti planiniai patikrinimai – ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

Sudarant patikrinimų planą, licencijų turėtojai įvertinami ir jiems skiriami balai vadovaujantis šiais kriterijais:

1. jeigu paskutinio licencijos turėtojo veiklos patikrinimo metu nebuvo nustatyta licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir (arba) neatitikimų – 0 balų;

2. jeigu paskutinio licencijos turėtojo veiklos patikrinimo metu buvo nustatyta licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir (arba) neatitikimų:

2.1. veikla vykdoma patalpose, neatitinkančiose teisės aktų reikalavimų – 2 balai;

2.2. tinkamai nesuformuota materialinė techninė bazė – 3 balai;

2.3. darbuotojų kvalifikacija neatitinka Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų – 4 balai;

2.4. veikla vykdoma nesilaikant teisės aktų reikalavimų darbo organizavimui (nesudaryti planai, grafikai, programos, aprašymai, nėra metodinės medžiagos, informacinės bazės, naudojamos neįteisintos cheminės medžiagos bei preparatai, netinkamai organizuotas pabaigtų darbų įvertinimas, testavimas) – 2 balai;

2.5. netinkamai tvarkoma ar saugoma dokumentacija – 1 balas;

3. jeigu licencijos turėtojui, nesilaikiusiam licencijuojamos veiklos sąlygų ar jas pažeidusiam, praėjusiais kalendoriniais metais buvo sustabdytas licencijos galiojimas – 5 balai;

4. jeigu daugiau kaip 2 metus nevykdytas licencijos turėtojo patikrinimas – 3 balai;

5. jeigu praėjusiais kalendoriniais metais dėl licencijos turėtojo veiklos buvo gauta pagrįsta (neplaninio licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos patikrinimo metu pasitvirtino) informacija, buvusi licencijuojamos veiklos patikrinimo pagrindu – po 2 rizikos balus už kiekvieną gautą pagrįstą prašymą, pranešimą, skundą.

Sudėjus kiekvienam licencijos turėtojui skirtus balus, sudaromi visų licencijų turėtojų sąrašai pagal atskiras licencijuojamos veiklos rūšis, juos išdėstant nuo daugiausia balų surinkusių iki mažiausiai balų surinkusių.

Į patikrinimų planą iš kiekvieno licencijų turėtojų sąrašo įtraukiami daugiausia balų surinkę licencijų turėtojai, atsižvelgiant į tikrintinų licencijų turėtojų skaičių.

1. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) rengiant ir tvirtinant metinius periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – periodinė kontrolė) planus (toliau – Periodinės kontrolės planas).

2. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos (objektams, kuriems leidimas-higienos pasas yra išduodamas), išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimo. Objektų, kuriems leidimas-higienos pasas neišduodamas, pirmaisiais veiklos metais periodinė kontrolė neatliekama.

3. Sudarant Periodinės kontrolės planą įvertinama kiekvieno objekto rizika pagal objekto veiklą (2 lentelė) ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (3 lentelė). Objekto rizika nustatoma pagal 2 ir 3 lentelės rizikos balų sumą.

2 lentelė. Objekto rizika pagal veiklą.

Eil.

Nr.

Objekto veikla

 

Rizikos balas (nuo 1 iki 30)

1

2

3

1.

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

30

2.

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

25

3.

Kita asmens sveikatos priežiūros veikla

25

4.

Ikimokyklinio ugdymo veikla

20

5.

Bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla

20

6.

Profesinių mokyklų ugdymo veikla

15

7.

Vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla

15

8.

Aukštųjų mokyklų ugdymo veikla

10

9.

Stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla

25

10.

Stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla

25

11.

Keleivių vežimo keleiviniais laivais, keltais vidaus maršrutais paslauga

5

12.

Keleivių vežimo keleiviniais traukiniais vidaus maršrutais paslauga

5

13.

Policijos areštinės

10

14.

Laisvės atėmimo vietos

15

15.

Kosmetikos gaminių gamyba

20

16.

Plaukų priežiūros paslaugos

10

17.

Nagų priežiūros paslaugos

20

18.

Veido priežiūros paslaugos

15

19.

Kūno priežiūros paslaugos

15

20.

Ilgalaikio makiažo paslaugos

20

21.

Tatuiravimo paslaugos

20

22.

Papuošalų vėrimo paslaugos

20

23.

Soliariumų paslaugų veikla

15

24.

Baseinų paslaugų veikla

20

25.

Pirčių, saunų paslaugų veikla

15

26.

Skalbyklų paslaugų veikla

10

27.

Sporto klubų paslaugų veikla

10

28.

Apgyvendinimo paslaugų veikla

15

29.

Interneto kavinių ir klubų veikla

1

30.

Žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) veikla

5

31.

Žmogaus palaikų balzamavimo veikla

5

32.

Žmogaus palaikų kremavimo veikla

5

Rizikos balas pagal objekto veiklą

 


3 lentelė. Objekto rizika pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis

Eil.

Nr.

Rizikos vertinimo kriterijus

Rizikos balas (nuo 5 iki 30)

1

2

3

1.

Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – grįžtamoji kontrolė) metu pažeidimų nenustatyta arba iš objekto Centrui raštu pateiktos ar pačios įstaigos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti

5

2.

Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti

10

3.

Dėl objekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija (skundas), buvusi operatyviosios kontrolės pagrindu ir kuri operatyviosios kontrolės metu pasitvirtino

po 5 rizikos balus už kiekvieną skundą, kurio teiginiai buvo teisingi

4.

Veikla vykdoma (buvo vykdoma) neturint leidimo-higienos paso

10

5.

Neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, sterilizacija, pakartotinai naudojami vienkartiniai įrankiai

30

6.

Tyrimų (matavimų) rezultatai neatitinka teisės aktų reikalavimų

30

7.

Neatliekami teisės aktuose reglamentuoti tyrimai (matavimai)

20

8.

Įranga neatitinka teisės aktų reikalavimų, nepateikti naudojamos įrangos techniniai dokumentai

15

9.

Atliekant tatuiravimą, permanentinį makiažą naudojami dažai neatitinka teisės aktų reikalavimų, veriami papuošalai neatitinka teisės aktų reikalavimų

25

10.

Naudojamos cheminės medžiagos neatitinka teisės aktų reikalavimų

20

11.

Gamybos būdas neatitinka kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistemos

25

12.

Neįdiegta kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistema

25

13.

Netinkama patalpų ir įrangos priežiūra

15

14.

Paslaugos teikiamos nesilaikant teisės akte nustatyto paslaugų vartotojo amžiaus ribojimo

15

15.

Teikiama informacija apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį ar teigiamą poveikį sveikatai

10

16.

Kosmetikos gaminiai neatitinka teisės aktų reikalavimų, naudojami nesilaikant tinkamumo naudoti terminų

20

17.

Ugdymo proceso organizavimas neatitinka teisės aktų reikalavimų

10

18.

Nevykdoma įrangos darbo kontrolė

20

19.

Patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų

10

20.

Nepateikti procedūrų, paslaugų aprašymai

10

21.

Darbuotojai nepasitikrinę sveikatos

10

22.

Nepateikti vaikų sveikatos pažymėjimai

10

23.

Medicininių atliekų tvarkymas neatitinka teisės aktų reikalavimų

15

24.

Procedūrų, paslaugų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų

5

25.

Darbuotojai neturi jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, teikia jų kvalifikaciją ir kompetenciją neatitinkančias paslaugas

10

26.

Patalpos, vartotojai neaprūpinami būtinu inventoriumi

10

27.

Darbuotojai neišklausę higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursų

10

28.

Paslaugų vartotojams nepateikiama būtina informacija apie teikiamas paslaugas

10

Rizikos balas pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis

 


4. Atlikus objekto vertinimą pagal 2 ir 3 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir objektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

4 lentelė. Objekto rizikos grupė ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis.

Objekto rizikos grupė

 

Rizikos balų suma

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis

Didelės rizikos

41 ir daugiau

1 kartą per metus

Vidutinės rizikos

30–40

1 kartą per 2 metus

Mažos rizikos

iki 29

1 kartą per 3 metus

5. Objekto visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei objektas yra priskirtas (4 lentelė).

6. Veiklą pradedantys objektai įvertinami pagal objekto veiklą (2 lentelė), o po pirmojo patikrinimo ir pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (3 lentelė). Kiti vertinimai atliekami, kai pasikeičia bent vienas iš 2 ir 3 lentelėse nurodytų rizikos vertinimo kriterijų.

7. Įvertinus kiekvieno objekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai (5 lentelė) išdėstant objektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės kontrolės planą yra įtraukiami tais metais tikrintini objektai. Į Periodinės kontrolės planą neįtraukiami objektai, kuriems leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas ir objektai, kuriuose planuojama atlikti grįžtamąją kontrolę.

8. 5 lentelės 8 skiltyje nurodoma veiklą pradedančio objekto, kuriam leidimas-higienos pasas yra išduodamas, leidimo-higienos paso, atliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimą, išdavimo data; 9 skiltyje – objekto paskutinės periodinės kontrolės data; 10 skiltyje – objekto, kuriam leidimas-higienos pasas neišduodamas, veiklos pradžios data.

9. Į Periodinės kontrolės planą įtraukiami 4 procentai radiotechninių objektų pagal radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų suderinimo datą (pradedant nuo seniausiai suderintų). Jeigu pagal vieną radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą suderinti keli radiotechniniai objektai, į sąrašą įtraukiami visi stebėsenos plane esantys objektai. Jeigu bent vienas iš radiotechninių objektų, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą pačią dieną, turėtų būti įtraukiamas į Periodinės kontrolės planą, į jį įtraukiami visi radiotechniniai objektai, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą dieną.

5 lentelė. Objektų sąrašas pagal rizikos balus

Eil.

Nr.

Objekto pavadi-nimas

 

Objekto kodas

Veiklos adresas

Rizikos balas pagal 2 lentelės duomenis

Rizikos balas pagal 3 lentelės duomenis

Bendras rizikos balas (5 ir 6 skilčių suma)

Leidimo-higienos paso išdavimo data

Objekto periodinės kontrolės data

Objekto veiklos pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-14